Titel

Privacyprotcol

Privacy verklaring

 

 

De Haren van de Keijzer, gevestigd aan Kerkstraat 55, 4664 BP Lepelstraat, Westvoorstraat 60, 4671 CE  Dinteloord, Steenbergsestraat 34, 4611 TG  Bergen op Zoom, Markt 15, 4724 BK Wouw, kantoorhoudende aan de Kerkstraat 55, 4664 BP Lepelstraat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.hvdk.net/

De Haren van de Keijzer

Kerkstraat 55, 4664 BP  Lepelstraat

Telefoonnummer 0164 63 00 65

De heer R. Keijzer is de Functionaris Gegevensbescherming van de Haren van de Keijzer. Hij is te bereiken via info@hvdk.net.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Haren van de Keijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- Registratie van diensten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hvdk.net, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Haren van de Keijzer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Onze dienstverlening volgende keer uit te kunnen voeren/aan te kunnen passen

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Haren van de Keijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Haren van de Keijzer) tussen zit.

 

 

 

 

De Haren van de Keijzer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Softsalon – kassa- en dienstverleningssoftware. Het systeem wordt gebruikt om af te rekenen en behandelingen/diensten te omschrijven. Dit om deze behandelingen/diensten bij het volgend bezoek met exact dezelfde kwaliteit uit te kunnen voeren of om het resultaat naar wens aan te passen. Gevolg hiervan is dat onze diensten/behandeling beter zullen aansluiten bij de klantenwens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Haren van de Keijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Reden Wettelijke bewaartermijn administratie Personalia > 7 jaar  > Wettelijke bewaartermijn administratie Adres > 7 jaar > Wettelijke bewaartermijn administratie Gegevens diensten/behandelingen > 2 jaar > Terugkerend advies diensten/behandeling.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Haren van de Keijzer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Haren van de Keijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Haren van de Keijzer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Haren van de Keijzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hvdk.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Haren van de Keijzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Haren van de Keijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hvdk.net.